PAVERPOL je AP schválený výrobok

Paverpol má tesnenie AP (ACMI certifikačná pečať).

Pečať AP (schválený výrobok) identifikuje umelecké materiály, ktoré sú bezpečné a ktoré sú certifikované v procese toxikologického hodnotenia farmakológom. Takto schválené umelecké materiály neobsahujú žiadne toxické materiály alebo zdraviu škodlivé látky (vrátane pre deti), ktoré by mohli spôsobiť akútne alebo chronické zdravotné problémy. Umelecké materiály sú certifikované neziskovou, medzinárodnou organizáciou ACMI, a sú označené v súlade s normou označovania chronického nebezpečenstva: ASTM D 4236 a zákonom o označovaní materiálov s nebezpečenstvom výbuchu U. S. (LHAMA).