Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

DJ-SYSTEMS, s.r.o
Rákocziho 43/16,
Komárno 945 01
SR

IČO: 48021211
IČ DPH: SK 2024181720

Bankové spojenie pre Slovensko a Česko: ČSOB banka

č.ú.4021101714 kód banky 7500 , účet vedený v EUR

IBAN: SK95 7500 0000 0040 2010 1714

SWIFT (BIC kod): CEKOSKBX

 

Zodpovedná osoba a kontakt

Janete Jantošíková, riaditeľka predaja

tel.: +421905499957

e-mail: jjantosikova@gmail.com

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme DJ-SYSTEMS, s.r.o a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy DJ-SYSTEMS, s.r.o, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

 Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 1MB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: jjantosikova@gmail.com, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Spôsob objednávania

Objednať tovar z nášho e-shopu si môžete:

a.) vyplnením a odoslaním online formulára (cez nákupný košík)

b.) telefonicky - na tel. č. +421(0)905499957

c.) mailovou objednávkou na jjantosikova@gmail.com, info@paverpol.sk

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.

Dodacie lehoty

Väčšina tovaru je skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie.

Ak je tovar skladom, objednávku expedujeme do 24 hodín od pripísania platby na náš bankový účet (v prípade platby vopred), alebo na dobierku (prijatie objednávky Vám potvrdí automatická e-mailová správa).

V prípade nedostupnosti tovaru alebo tovaru navyžiadanie vás o dodacej lehote budeme informovať.

V prípade, že sú silné mrazy tovar /Paverpol / neposielame a vyčkáme na prianzivejšie podmienky. Iný tovar ktorý nepodlieha mrazu posielame bez problémov.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3)Ceny a spôsoby platby

Všetky ceny uvádzané v rámci internetového obchodu www.paverpol.sk sú vrátane DPH. Všetky ponuky sú platné do vyčerpania zásob.

Akciové a špeciálne ponuky sú platné po uvedenú dobu alebo do vyčerpania zásob.

Cenu objednávky (vrátane príslušného poplatku za poštovné a balné) môžete uhradiť:

- platbou vopred bankovým prevodom

- vkladom na náš účet vedený v EUR

- na dobierku (LEN SLOVENSKO!)

Bankové spojenie pre Slovensko a Česko: ČSOB banka

č.ú.4021101714 kód banky 7500 , účet vedený v EUR

IBAN: SK95 7500 0000 0040 2010 1714

SWIFT (BIC kod): CEKOSKBX

Platbu realizujte po obdržaní elektronickej faktúry, ktorá Vám bude zaslaná na Váš e-mail, ktorý ste uviedli vo Vašej objednávke.

Ak je tovar skladom, objednávku expedujeme do 24 hodín od pripísania platby na náš bankový účet (v prípade platby vopred).

Platba je možná aj v hotovosti kuriérovi (na dobierku) - LEN SLOVENSKO. Prijatie a odoslanie objednávky Vám potvrdí automatická e-mailová správa.

Fakturácia

Na základe údajov uvedených vo Vašej objednávke Vám bude vystavená a na Váš e-mail zaslaná elektronická faktúra, ktorá je plnohonotným daňovým dokladom. Originál faktúry v papierovej forme posielame v balíku.

4)Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou GLS Slovakia s.r.o.

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Hodnota objednávky Platba Cena prepravy (bez DPH) Cena prepravy (s DPH)
0-100 EUR s DPH vopred prevodom 3,67 EUR 4,40 EUR
0-100 EUR s DPH na dobierku 5 EUR 6 EUR
nad 100 EUR s DPH vopred prevodom Zadarmo Zadarmo
nad 100 EUR s DPH na dobierku Zadarmo Zadarmo

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Hodnota objednávky Platba Cena prepravy (bez DPH) Cena prepravy (s DPH)
0-100 EUR s DPH vopred prevodom 7,08 EUR 8,50 EUR
nad 100 EUR s DPH vopred prevodom Zadarmo Zadarmo

 

Cena prepravy zahŕňa telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Preberanie tovaru

1. Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Objednávateľ si môže prevziať tovar osobne na základe predbežnej dohody počas pracovných dní. Predbežná dohoda termínu osobného prevzatia objednávky je možná telefonicky: +421905499957

2. Pri preberaní produktu je objednávateľ spolu s dopravcom povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky (počet balíkov, neporušenosť balenia, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame objednávateľovi rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, alebo poškodená. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho (tel.: +421905499957, e-mail: jjantosikova@gmail.com, info@paverpol.sk) a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Prípadne ak sa rozhodne takto poškodenú zásielku prevziať, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu, spísať škodový protokol s dopravcom, a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Objednávateľ so svojim podpisom kuriérovi prehlasuje, že obal bol nepoškodení. Preto akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu počas prepravy nebudú akceptované. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3. Neprevzatie tovaru / zásielky:

V prípade, že si objednávateľ objednal tovar, ktorý nezaplatil a neprevzal, zároveň nestornoval, resp. neodstúpil od kúpnej zmluvy do odoslania tovaru (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), mimo situácie poškodenia tovaru (pri doručení nebolo zistené poškodenie balenia, alebo tovaru), predávajúci má právo účtovať poplatok za uskladnenie, a prípadné opätovné doručenie neprevzatého tovaru (podľa ust. §420 a nasl. Občianskeho zákonníka). Týmto svojim konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 2) bod 11., podľa ktorého je objednávateľ povinný prevziať objednaný tovar. Výška poplatku bude určená na základe aktuálneho cenníka zmluvného prepravcu.

Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku, bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu s ďalším postupom ohľadom objednávky. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka zmluvného prepravcu. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

5) Záruka, reklamácie

V balíku vždy nájdete daňový doklad (faktúru). Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

6) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPORU ONLINE (RSO) PRE E-SHOP

1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (kupujúcich), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu, ktorý rieši zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

3. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

4. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

5. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

6. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27, SR.

web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
email: ars@soi.sk, adr@soi.sk

7. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

8. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.

9. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: jjantosikova@gmail.com

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA

1. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) (ďalej len „ZoOOU“). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“)

2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

3. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, telefón, e-mail) budú poskytnuté - dopravcovi zvolenému kupujúcim.

4. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie. Podľa ZoOOU má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.

6. Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to elektronicky: Kupujúci má právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.

7. Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému uvádza ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v osobitnej sekcii uvedenej na webovej stránke.

7) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

8)Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu -
DJ-SYSTEMS, s.r.o
Rákocziho 43/16,
Komárno 945 01
SR.
Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš www.paverpol.sk

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2018 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Stiahnuť dokument Obchodné podmienky www.paverpol.sk

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.